Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

PANEP s.r.o.

se sídlem Rosice, Brněnská 1246, PSČ 665 01

identifikační číslo: 255 50 250

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32395

pro prodej zdravotnických prostředků prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese: www.colorfuldream.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PANEP s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1246, PSČ 665 01, identifikační číslo: 255 50 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 32395 (dále jen „prodávající“), která je oprávněna vyrábět a prodávat zdravotnické prostředky v souladu s zvláštním právním předpisem, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejímž předmětem koupě jsou zejména zdravotnické prostředky (dále jen „zboží“). Internetový obchod, jehož prostřednictvím prodávající prodává zejména zdravotnické prostředky, je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.colorfuldream.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • S obchodními podmínkami má kupující možnost seznámit se před odesláním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky prohlašuje a potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Prodávající si vyhrazuje oprávnění znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Kupující bere na vědomí, že
   • spotřebitelem je každý člověk, který kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání,
   • uvedením identifikačního čísla v objednávce dává prodávajícímu na vědomí, že smlouvu neuzavírá jako spotřebitel.

 

 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Prodávající je oprávněn registraci odmítnout, pokud kupující nevyplní všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  • V případě, že webové rozhraní umožňuje objednání zboží, které bude vyrobené podle individuálního návrhu charakteristik jeho provedení navrženého kupujícím (dále jen „individuálně navržené zboží“, je kupující oprávněn individuálně navržené zboží objednat nejdříve poté, kdy na základě návrhu kupujícího odeslaného prostřednictvím webového rozhraní prodávající kupujícímu návrh individuálně navrženého zboží schválí a sdělí mu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu jeho cenu a další informace nutné k jeho objednání. Cena individuálně navrženého zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v uživatelském účtu kupujícího.  
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Pokud není ve webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží,
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
   • a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu neprodleně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu
 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“),
 2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, nebo
 3. bezhotovostně prostřednictvím platební karty,

a to dle pokynů uvedených ve webovém rozhraní.  

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, které zvolil v objednávce, a to ve výši uvedené ve webovém rozhraní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 • Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 2. v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 1. Přeprava a dodání zboží
  • Prodávající je povinen předat objednané zboží k přepravě kupujícímu ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny, pokud kupujícímu nesdělí v potvrzení objednávky delší lhůtu.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a prodávajícímu nebo přepravci písemně potvrdit převzetí zboží. Odmítne-li kupující dodání zboží písemně potvrdit, je prodávající nebo přepravce oprávněn předání zboží odmítnout.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že
 1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží je volně prodejné,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5. zboží je dodáváno v hygienicky nezávadném obalu, a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, včetně ochrany spotřebitele.
  • Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího zjevné vady zboží spočívající v poškozeném obalu nejpozději při přebírání zboží, a to uvedením na přepravním dokladu, ostatní zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní po převzetí zboží. Není-li uvedená lhůta dodržena, kupující nároky ze zjevných vad zboží vůči prodávajícímu ztrácí.
  • Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za to, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel (dále jen „záruka“) do uplynutí doby expirace (doby použitelnosti) uvedené na zboží, nejméně však dva (2) roky ode dne dodání zboží. Kupujícímu, který není spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku do uplynutí doby expirace (doby použitelnosti) uvedené na zboží.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo ze skryté vady nebo záruky do uplynutí záruční doby uvedené v článku 7.3. obchodních podmínek.
  • Záruka se nevztahuje na vady způsobené okolnostmi, které odpovědnost prodávajícího vylučují, tedy zejména
 1. vnějšími vlivy (živelnou pohromou, požárem nebo povodní)
 2. způsobené kupujícím,
 3. použitím zboží způsobem, který je v rozporu s návodem k použití, obvyklým způsobem a účelem používání, nebo
 4. nesprávným skladováním,
  • Vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně na adrese sídla prodávajícího, na doručovací adrese dle článku 12.6. obchodních podmínek nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese panep@panep.cz. Uplatnění vady musí obsahovat
 1. číslo objednávky,
 2. šarži zboží (resp. LOT) uvedenou na zboží,
 3. popis vady nebo přesný popis, jak se vada projevuje,
 4. počet vadných kusů zboží s uvedením výrobního čísla uvedeného na obalu,
 5. požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Spolu s písemnou reklamací musí kupující zaslat nebo jinak doručit prodávajícímu vadné zboží, aby vada mohla být přezkoumána. V případě oprávněné reklamace prodávající uhradí kupujícímu účelně vynaložené náklady reklamace.

 • Má-li zboží vady, může kupující 
 1. požadovat bezplatné dodání chybějícího zboží,
 2. požadovat bezplatné dodání nového (náhradního) zboží bez vad, nebo
 3. odstoupit od smlouvy v rozsahu vadné části dodaného zboží a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny.
  • V případě, že dodané zboží nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení zboží k prodávajícímu, stejně tak od něj zpět ke kupujícímu prodávající.
  • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamaci), potvrdí mu prodávající v písemné formě,
 1. kdy právo uplatnil,
 2. co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,
 3. datum a způsob vyřízení reklamace,

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • V případě, že je kupující spotřebitel, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně nápravy musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
 • V ostatních případech je prodávající povinen reklamaci vyřídit do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím. Tímto okamžikem rovněž přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že s ohledem na ochranu života a zdraví lidí nebo zvířat a ochranu životního prostředí je každá osoba zacházející se zdravotnickým prostředkem povinna odstranit každý zdravotnický prostředek, u něhož může být ohrožena jeho bezpečnost nebo ovlivněna jeho účinnost v důsledku
 1. porušení skladovacích podmínek,
 2. uplynutí doby jeho použitelnosti,
 3. porušení jeho originálního balení, popřípadě absence nebo nečitelnosti označení na obalu, a to před dodáním uživateli, nebo
 4. zhoršení jeho technického stavu,

a při odstraňování zdravotnického prostředku se postupuje v souladu s jiným právním předpisem upravujícím nakládání s odpady a dále v souladu s pokyny výrobce.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy panep@panep.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Systém vigilance
  • Kupující, který není spotřebitelem, bere na vědomí, že je povinen
 1. monitorovat kvalitu zdravotnických prostředků,
 2. snažit se předcházet vzniku nežádoucích příhod a tzv. „near incident“, a
 3. plnit zákonné povinnosti oznamování a vyhodnocování nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření.
  • Nežádoucí příhodou se rozumí
 1. jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost ve značení zdravotnického prostředku, nebo v návodu k použití, které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,
 2. technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v písmenu a) k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.
  • „Near incident“ znamená případ, kdy přezkoumání zdravotnického prostředku nebo informace podané s tímto zdravotnickým prostředkem ukazují na určité faktory (např. zhoršení parametrů nebo funkce zdravotnického prostředku, nedostatky v informacích), které by mohly vést k příhodě s následkem úmrtí nebo k vážnému zhoršení zdravotního stavu uživatele nebo pacienta.
  • Kupující, který není spotřebitelem, je povinen
 1. okamžitě informovat prodávajícího o možných nebo již vzniklých nežádoucích příhodách, které mohou být dávány do souvislosti s užitím zdravotnického prostředku zakoupeného od prodávajícího,
 2. poskytovat prodávajícímu informace, které zjistí v souvislosti s bezpečností a užitnými vlastnostmi zdravotnického prostředku zakoupeného od prodávajícího, a které se budou zejména týkat
 1. reklamací zdravotnického prostředku,
 2. nežádoucích příhod,
 3. stížností uživatelů nebo pacientů,
 4. stížností nebo opatření osob provádějících dozorovou činnost.

Informace může kupující sdělovat prodávajícímu jakýmkoli způsobem. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení oznamovací povinnosti odpovídá prodávajícímu za vzniklou újmu.

 1. doručit osobám, kterým prodal zdravotnický prostředek, informativní upozornění prodávajícího v případě vzniku nežádoucí příhody nebo „near incident“, a to okamžitě poté, kdy jej k tomu prodávající vyzve,
 2. na náklady prodávajícího zajistit stažení závadného zdravotnického prostředku od osob, kterým jej prodal, a jeho doručení prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy prodávající rozhodne o jeho stažení z trhu,
 3. zajistit, aby osoby, kterým zdravotnické prostředky koupené od prodávajícího prodává, vedly evidenci osob, kterým tyto zdravotnické prostředky dále prodávají,
 4. udržovat systém záznamů o reklamacích a stížnostech týkajících se dodaných zdravotnických prostředků po dobu nejméně deseti (10) let a tyto záznamy průběžně hlásit prodávajícímu dle jeho pokynů,
 5. v případě vzniku nežádoucí příhody archivovat související dokumentaci po dobu nejméně patnácti (15) let a pokud dojde následkem nežádoucí příhody k vážnému poškození zdraví nebo úmrtí, po dobu nejméně třiceti (30) let,
  • Kupující souhlasí s omezením odpovědnosti prodávajícího za vzniklou újmu v souvislosti s kupní smlouvou, a to do částky jednoho sta milionů korun českých (100.000.000 Kč), na kterou je prodávající pojištěn.  

             

 1. Ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující bere na vědomí, že
 1. prodávající je oprávněn bez souhlasu kupujícího zpracovávat následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje týkající se koupeného zboží (zejména druh, množství, cena) (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely uzavření kupní smlouvy, jakož i pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících, včetně vedení uživatelského účtu,
 2. kupující bere na vědomí, že při dodání zboží je prodávající či přepravce pověřený dodáním zboží kupujícímu oprávněn požadovat ověření totožnosti osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nutná k dosažení stanoveného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • V případě, že se kupující domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Šíření obchodních sdělení
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  • Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoliv odvolat, a to sdělením odeslaným na adresu panep@panep.cz.
  • Informace zasílané dle tohoto článku obchodních podmínek musí vždy obsahovat poučení o možnosti kupujícího odvolat souhlas s takovýmto využitím jeho elektronické adresy.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: PANEP, s.r.o., Brněnská 1246, 665 01  Rosice, adresa elektronické pošty: panep@panep.cz, telefon: +420 546 413 540.
  • Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky kupujícího učiněné od 1. května 2017.